Kampányszabályok - Értékeljen egy vállalkozást, és havonta 100.000 Forintot nyerhet!

Az „Oszd meg véleményed, és nyerhetsz egy 50 000 Ft értékű eMAG-os ajándékutalványt!”  nyereményjáték szabályzata

 

UNDELUCRAM SRL – 2020 április

 

A nyereményjáték időtartama: 2020. április 06. – 2022. november 30.

 

1. PONT

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS HIVATALOS SZABÁLYZATA

Szervező: UNDELUCRAM SRL, romániai jogi személy, levelezési címe: Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3, Cluj-Napoca, cégjegyzékszáma: J12/2388/2019, adószáma: 37266398, a továbbiakban mint „Szervező”.

 

A nyereményjáték szabályzata a magyar vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével lett összeállítva és közzétéve Szervező honlapján, ami ingyenesen bárki számára elérhető a https://www.munkahelyeink.hu oldalon. Szervező fenntartja a jogot az érvényben lévő szabályok módosítására a módosítások kizárólagosan a https://munkahelyeink.hu oldalon történő közlésével, amik a nyilvánosságra hozással egyidőben lépnek érvénybe. A szabályzat mellékletei és kiegészítései a szabályzat szerves részét képezik.

 

A nyereményjáték ideje alatt a Szervező az alábbi tevékenységeket folytatja:

 

a résztvevőktől személyes adatokat gyűjt (e-mail cím és név); az erre vonatkozó törvények értelmében, a www. munkahelyeink.hu oldal, garantálja a site-on regisztrálok által megadott személyes adatok bizalmas kezelését illetve minden olyan egyéb jogot, ami a személyes adatok kezelésére vonatkozik.

 

• értesíti a nyertest személyazonossága igazolása és a díjak átadása céljából;

 

• jegyzőkönyvet ír alá minden egyes nyertessel a díjak átvételét illetően.

 

A nyereményjáték a jelen szabályok szerinti végrehajtása minden egyes résztvevő számára kötelező érvényű. A jelen nyereményjátékban való részvétel a nyereményjátékban résztvevő valamennyi személy esetében feltételezi a jelen Szabályzatba való automatikus beleegyezést, annak tartalmának ismeretét és fenntartások nélküli elfogadását.

 

Vis maior esetén a Szervezőnek a nyereményjáték időtartama során bármikor jogában áll felfüggeszteni azt.

 

2. SZAKASZ

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEZAJLÁSÁNAK HELYE

 

A nyereményjátékra Magyarország területén, online kerül sor a www.munkahelyeink.hu honlapon.

 

3. SZAKASZ

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A nyereményjátékra 2020. április 06. és 2022. november 30. között, a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával kerül sor.

 

4. SZAKASZ

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

4.1. Ebben a kampányban részt vehet bármely Magyarországon dolgozó, az akció kezdetének időpontjáig 18-ik életévét betöltött személy, amennyiben rendelkeznek egy aktív és valós felhasználói fiókkal a www.munkahelyeink.hu oldalon és akik ismerve és maradéktalanul elfogadva a jelen Szabályzat tartalmát, részt kívánnak venni a játékban, követve és betartva a Szabályzat 5. fejezetében – A Kampány lebonyolítása - leírtakat. 

 

4.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az UNDELUCRAM SRL tagjai, alkalmazottai és együttműködői, illetve azok családtagjai (gyermekek, szülők, testvérek, házastársak).

 

A jelen játékban való részvétellel a résztvevők automatikusan elfogadják a jelen szabályzat feltételeit.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja azon résztvevők jelentkezését a nyereményjátékban, akik nem tartják be annak követelményeit. A játékosok bármikor kizárhatók, amennyiben a Szervezőnek tudomására jut a játék során vagy a jelen szabályzattal kapcsolatban felmerülő bármilyen, nem megfelelőnek ítélt magatartás. A Szervező a nyereményjátékba való benevezést a jelen szabályzat feltételeinek automatikus elfogadásaként tekinti, és feltételezi, hogy a részvétellel kapcsolatban megadott valamennyi adat valós és helyes. Amennyiben a Szervező felfedezi a fentiek ellenkezőjét, érvényteleníti az érintett résztvevő nevezését.

 

5. SZAKASZ

 

5.1 A NYEREMÉNYJÁTÉK SZAKASZAI

 

5.1. Bármely, a fenti 4. Szakaszban ismertetett feltételeknek megfelelő személy részt vehet a jelen nyereményjátékban. A résztvevők azonosítására a regisztrációkor megadott e-mail-cím alapján kerül sor.

 

5.1.1. A nyereményjátékban való részvételhez a felhasználóknak követniük kell az alábbi utasításokat:

 

• keressék fel a www.munkahelyeink.hu oldalt;

• hozzanak létre egy fiókot, vagy pedig jelentkezzenek be a már meglévő fiókjukba;

• tegyenek közzé legalább egy hozzájárulást magyar vállalat(ok)nál szerzett munkatapasztalatáról.

 

A nyertesek sorsolás keretében, a http://random.org oldal segítségével kerülnek kiválasztásra. Két nyertes és három pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyertesek nevét 2020 Június 2, Július 2, Augusztus 4, Szeptember 2, Október 2, November 3, December 3, 2021 Január 5, Február 3, Március 3, Április 6, Május 5, Június 2, Július 2, Augusztus 4, Szeptember 3, Október 1, November 3, December 3, 2022 Január 5, Február 3, Március 3, Április 6, Május 5, Június 2, Július 5, Augusztus 4, Szeptember 6, Október 4, November 3, December 6-én a nyertesek érvényesítését követően a www.munkahelyeink.hu honlapján, illetve az Munkahelyeink.hu hivatalos közösségi oldalain tesszük közzé külön bejegyzés keretében.

A Szervező a nyerteseket a kiválasztást követően legkésőbb 48 órán belül értesíti személyazonosságuk igazolása és a nyeremény átadása érdekében.

Abban az esetben, ha valamelyik nyertes 48 órán belül nem válaszol a Szervező értesítésére, nyereménye érvénytelenné válik, és elveszti a hozzá való jogot, melyet követően a nyeremény az őt követő kisorsolt személy részére kerül felajánlásra.

 

Ahhoz, hogy a nyerteseket elfogadják, azoknak teljes mértékben be kell tartaniuk a www.munkahelyeink.hu felület szabályait.

 

A nyertesnek a Szervező rendelkezésére kell bocsátania minden, a nyereményjáték végén az érvényesítéshez szükséges információt: teljes név, e-mail-cím, kiszállítási cím, telefonszám, személyi igazolványa másolata, aláírt jegyzőkönyv.

 

5.2. A NYEREMÉNYJÁTÉK DÍJA

 

A nyertesek érvényesítését követően a Szervező két, egyenként 50 000 Ft értékű (áfával) díjat – eMAG-os ajándékutalvány – ad át a nyertesnek.

 

A nyeremény nem ruházható át más személyekre.

 

A nyertesek érvényesítéséhez és a díjak átadásához a Szervező e-mailben tartja a kapcsolatot a nyertesekkel.

 

A nyereményjáték valamennyi díját a nyereményjáték lezárulásától számított legkésőbb 2 naptári hónapon belül át kell adni.

 

A sorsolás lebonyolítása érdekében, a Szervező egy háromtagú Sorsolási Bizottságot hoz létre, melynek legalább egyik tagja külső fél. A Bizottság bonyolítja le illetve felügyeli a nyertes és a három tartalék nyertes kisorsolását. A folyamatról és annak eredményéről a Bizottság részletes jegyzőkönyvet készít, melyet annak minden tagja aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvet a cég, a munkaügyi iratokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli és őrzi meg.

 

 

6. SZAKASZ

ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEK

 

A nyeremény érvényesítéséhez a résztvevőknek egyidőben teljesíteniük kell az alább felsorolt a, b, c, d és e pontokban közölt feltételeket:

 

a) Meg kell felelniük a 4. Szakaszban meghatározott nevezési feltételeknek;

b) Regisztrálniuk kell a nyereményjátékba az 5. Szakaszban ismertetett lépések követésével;

c) Az 1. Szakaszban megadott határidőn belül a Szervező rendelkezésére kell bocsátaniuk a kért kapcsolatfelvételi adatokat;

d) Az érvényesítés során a Szervező rendelkezésére kell bocsátaniuk minden, az 1., 5.1. és

 

5.2. szakaszban felsorolt információt.

e) A nyertes érvényesítéséhez legkésőbb 48 órán belül válaszolniuk kell az e-mailre, amelyet a

 

Szervező a nyertes által megadott címre küldött.

 

7. SZAKASZ

A NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

A játékban való részvétel csakis online, az interneten keresztül lehetséges.

Az UNDELUCRAM SRL által a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen döntés végleges és nem megtámadható, nem von maga után semmilyen levelezést, illetve a nyereményjátékkal, a nyertesekkel, eljárási kérdésekkel vagy a nyereményjáték eredményével kapcsolatos közlemény kibocsátását.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy zárolja azon felhasználók fiókját, akikkel szemben fennáll a játékban való részvétellel kapcsolatos csalás gyanúja.

 

A Szervezőnek jogában áll felhasználni a nyertesek fényképét és nevét a nyereményjátékkal kapcsolatos közleményekben, illetve egyéb közleményekben, a nyertesek pedig kifejezik erre vonatkozó beleegyezésüket.

 

8. SZAKASZ

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 

8.1. A játékban való részvétellel valamennyi résztvevő és a későbbi nyertesek beleegyeznek és vállalják, hogy betartják és teljesítik valamennyi, a Szervező által a jelen szabályzat keretében meghatározott követelményeket és feltételeket, felismerve, hogy ennek elmulasztása a résztvevők és a későbbi nyertesek személyes és kizárólagos felelősségét képezi.

 

8.2. A nyereményjátékban való részvétellel minden nyertes beleegyezik abba, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátja az 1. Szakaszban előírt adatokat, illetve hogy aláírja a díj átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet.

 

8.3. A Szervezőt nem terheli semmilyen kötelezettség a nyertesek kinevezését követően beérkező igénybejelentéseket illetően.

 

8.4. A nyertesek kinevezése lehet nyilvános esemény. Egy nyilatkozat aláírásával a nyertesek kifejezett és egyértelmű beleegyezésével ezek neve és fényképe közzétehető és reklámcélokra felhasználható a szervezők által különböző audiovizuális és nyomtatott anyagokban. A beleegyezés megadása nem befolyásolja a nyeremény odaítélését.

 

8.5. A nyereményjátékban való részvétellel valamennyi résztvevő beleegyezik és vállalja, hogy betart valamennyi, a Szervező által a jelen Szabályzat keretében meghatározott követelményt és feltételt, ennek elmulasztása pedig a résztvevők és a későbbi nyertesek személyes és kizárólagos felelősségét képezi.

 

9. SZAKASZ

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Minden résztvevő számára biztosított a személyes adatok védelme, úgy ahogy az a vonatkozó 2011. évi CXII. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és a 1992. évi LXIII. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) törvényekben szabályozva van. Mindezen jogokon túlmenően, a Szervezők külön hangsúlyt fektetnek a résztvevő személyek jogaira a tájékoztatáshoz, az adatokhoz való hozzáféréshez, a beavatkozáshoz és ellenvélemény megfogalmazási jogokra valamint arra, hogy jogukban áll a megfelelő ellenőrző és felülvizsgálati hatóságokhoz felé panasszal élni.

Az adatbázis létrehozásának céljai a következők: a résztvevők regisztrálása, az adatok alapján statisztikai elemzések összeállítása, valamint további, a jövőben megtörténő kommunikáció a kampányról, melynek részesei voltak. A Szervező szavatolja, hogy a rögzített adatok nem adhatók át harmadik fél részére.

 

A Szervező kötelezi magát, hogy messzemenően betartja a fenti törvényekben rögzített előírásokat az adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről, az adatok informatikai eszközökkel történő feldolgozása és továbbítása során.

 

A hivatkozott törvények értelmében, a legfontosabb személyi adatokról szóló védelmi előírások – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:

 

1. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Bármely érintett személynek jogában áll kérésre és évente egyszer ingyenesen megerősítést kérni és kapni a Szervezőtől arra vonatkozóan, hogy az őt érintő adatok általa feldolgozásra kerülnek-e vagy sem. Így, az UNDELUCRAM SRL, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3, Cluj-Napoca címre történő, az érintett személy által megírt, keltezett és aláírt írásos kérés alapján (amelyet évente egyszer ingyenesen megtehet) az UNDELUCRAM SRL társaság megerősíti, amennyiben felhasznál az illető személyre vonatkozó adatokat, vagy pedig abbahagyja ezen adatok bármilyen feldolgozását.

 

2. Az adatokat illetően történő beavatkozáshoz való jog: Bármilyen érintett személynek jogában áll kérésre és ingyenesen kérni az alábbiakat az adatkezelőtől:

 

 (i) adott esetben, azon adatok pontosítását, aktualizálását, zárolását vagy törlését, amelyek feldolgozása nem a törvénynek megfelelően történt, különösen ami a hiányos vagy pontatlan adatokat illeti;

 (ii) adott esetben, anonímmá tenni azon adatokat, amelyek feldolgozása nem a törvénynek megfelelően történt;

 

3. Tiltakozási jog: Konkrét esetében megalapozott és jogszerű okokból az érintett személynek jogában áll bármikor tiltakozni az ellen, hogy az ő személyével kapcsolatos adatok adatfeldolgozás tárgyát képezzék, ez alól azok az esetek képeznek kivételt, ahol eltérő jogszabályi rendelkezés érvényes.

 

10. SZAKASZ

ADÓK ÉS ILLETÉKEK

 

A szervező vállalja, hogy kiszámolja, visszatartja, utalja és bevallja a nyertesek által szerzett nyereményekből származó bevételek után esedékes jövedelemadót, a hatályban lévő jogi rendelkezések keretein belül.

 

A Nyereményjáték szervezője nem felelős a felajánlott díjakkal kapcsolatos egyéb illetékek vagy pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért, ezen felelősség ugyanis a nyertest érinti. A felajánlott díjakkal kapcsolatos és a jelen Szabályzatban kifejezetten nem említett további költségeket a nyertes állja.

 

A nyereményt terhelő, a kifizető (Undelucram Srl) által teljesített adók kifizetéséről a cég a vonatkozó előírásoknak megfelelő nyilatkozatot állít ki, melyet eljuttat a nyertes részére, hogy az a Személyi Jövedelemadónak megfelelő nyilatkozati és adófizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

 

11. SZAKASZ

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEZÁRULÁSA

 

A jelen nyereményjáték kizárólag akkor zárulhat le a meghatározott időtartam előtt, ha vis maiornak tekinthető esemény következik be, ideértve az a helyzetet, ha a Szervező akaratától független okok miatt képtelenné válik a jelen nyereményjáték folytatására.

 

12. SZAKASZ

JOGVITÁK

 

A Szervező és a nyereményjátékban résztvevő személyek között esetlegesen megjelenő jogvitákat a felek megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton történő rendezése nem lehetséges, az érintett felek azon illetékes romániai bírósághoz fordulnak az ügy rendezéséhez, amelynek hatáskörébe a Szervező tartozik.

A jelen nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek, hogy betartják a jelen Szabályzatban foglalt előírásokat, követelményeket és feltételeket.

 

13. SZAKASZ

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 

Jelen Részvételi szabályok a www.munkahelyeink.hu honlapon vannak közzétéve. A nyereményjátékban való részvétel kötelezően maga után vonja a jelen Szabályzatban foglalt előírások minden résztvevő általi ismeretét és betartásá

Álláshirdetések
Ericsson Magyarország
Vodafone Magyarország
Vodafone Magyarország
Ericsson Magyarország
Friss értékelések
B kategóriájú sofőr
Jó fej munkatársak csapat építő bulik
Segítőkész kollégák, akiktől lehetett kérdezni.
Munkamorál, segítőkészség. EFO.
Mostanában hozzáadott bérek
Pénzügyi asszisztens
257.953 Ft.
Asszisztens
186.200 Ft.
Chief Architect
800.000 Ft.